Több | |

ujszo.com

Užitočné informácie


Deň konania volieb:

15. novembra 2014. (sobota) - (7.00- 20.00)

Spôsob hlasovania:

preukázanie sa občianskym preukazom a prevzatie hlaso­vacích lístkov

na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského za­stupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov (vo volebnom obvode č. 3

najviac 4 kandidátov)

na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta

3. volebný obvod:

Ulice: T. Vansovej, Jazdecká, Šoltésovej, Jáno­šíkova, Kasárenská, Kvetná, Lesná, Ružová dolina,G. Bethlena 17-71(nepárne), Bitúnková, Nábrežná 12,14,16, J. G. Tajovského

Created by Bosternák Balázs Webdesigner & Webprogrammer