Több | |

ujszo.com

Nové Zámky 2014-2018


(Ciele a priority)

 

DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ OBČANOV

Za neodkladnú prioritu považujem riešenie systému parkovania – budovanie nových parkovacích miest

Pokračovanie v rekonštrukcii a budovaní chodníkov na sídliskách

Vybudovanie kruhového objazdu na križovatkách J.Kráľa a S.H.Vajanského

rozšírenie kamerového systému pri detských ihriskách, športoviskách a nábrežia

V záujme odbremenenia dopravy najmä v ranných špičkách navrhnem zaviesť plán školskej MHD s bezpečným rozvozom našich ratolestí do škôl

Celoplošné osadenie nádob na zber psích výkalov

 

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI A SOCIÁLNA SFÉRA

 

Podporím investície, ktoré pre Novozámčanov vytvoria pracovné miesta.

Budem presadzovať vytvorenie chránenej dielne mestom (z fondov) v záujme zamestnania na to odkázaných

Vytvorenie zdravotnícko-sociálneho zariadenia komplexného charakteru pre dôchodcov

Obnovenie činnosti záchytnej stanice

Nízkoprahové centrum pre bezdomovcov

Naďalej budem podporovať terénnu sociálnu prácu v komunite

 

KULTÚRA, ODDYCH, ŠPORT

Budem iniciovať využitie objektu jazdiarne ako voľ­nočasového centra

Zasadím sa o vytváranie zelených „oáz oddychu“ na sídliskách

Podporím riešenie a skultúrnenie voľnočasových plôch za obytnými domami (Jazdecká, Jánošíkova, Bitúnkova, Nábrežie...) a možnosť aktívneho využi­tia voľného času mládeže posilnením aktivít Centra voľného času

Budem presadzovať kultúrno-vzdelávacie cezhra­ničné projekty, aby obyvatelia bliž­šie spoznali kultúru a históriu nášho mesta a stredo­európske hodnoty.

 

 

 

 

Created by Bosternák Balázs Webdesigner & Webprogrammer